Morten Jensen

Morten Jensen

I 2019 vedtok Norges Idrettsforbund en endring i lovnormen for idrettslag som kan få stor betydning for norske seilforeninger. Nå foreslår Norges Seilforbund en endring av denne lovnormen.

– Dette tror jeg er en regelendring som har gått mange seilforeninger hus forbi. Men den lovteksten kan få store konsekvenser, sier Jørgen Stang Heffermehl, president i Norges Seilforbund.

Kort fortalt er det en tekst i § 25.3 i NIFs lovnorm for idrettslag som nå sier at dersom et idrettslag – det vil også si en seilforening – melder seg ut av Norges Idrettsforbund, vil foreningen måtte gi fra seg alle eiendeler som de har fått offentlig støtte til. I praksis vil det si det meste av anlegg som en seilforening har. 

– For KNS’ del vil det for eksempel si at foreningen må gi fra seg hele seilsportssenteret på Bygdøy til idrettsforbundet dersom foreningen ønsker å avslutte forholdet til NIF, sier Jørgen Stang Heffermehl. 

Setningen NSF foreslår å fjerne, er konkret denne: «Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler».

NIFs lovnorm er tekster alle idrettslag innunder NIF er pliktig til å implementere i sine lover.

– Det er også svært uklart hva begrepet «offentlig støtte» inneholder. Er moms-refusjon for eksempel «offentlig støtte»?

Stang-Heffermehl mener at seilforeningene ikke kan leve med en slik lovnorm og foreslår overfor idrettstinget, som skal avholdes 28.–30. mai, at hele setningen strykes. 

Det som da er igjen av §25.3 vil da være: «Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.»

Utmelding av NIF er neppe aktuelt for seilforeninger per i dag, men om det skulle komme fordi forholdene i en forening endres, kan nåværende lovtekst kunne bety en skikkelig, økonomisk baksmell.

Er arrangementene som tilbys i seiling for ensartete og for ensformige? Er det på tide å gjøre noe med dem? Det er temaet på et åpent seminar i forbindelse med seiltinget 13. mars.

Norsk seilsport har stått på stedet hvil i en årrekke. Det er et faktum – tall, statistikker og tabeller viser det. Antallet som seiler regattaer er det samme år etter år, mennene er stadig i stort flertall og det dukker opp svært få, nye seilforeninger rundt om i landet. 

Ligger noe av årsaken til dette i arrangementene som tilbys? Er de attraktive nok? Trengs en fornyelse?

Seminar om fremtidens arrangementer

På et åpent seminar som arrangeres i forbindelse med seiltinget, vil søkelyset bli rettet mot arrangementer og formater, og man vil forsøke å få belyst hvilke muligheter og behov som forefinnes nå i 2021. Hvordan kan vi rett og slett lage bedre og mer attraktive arrangementer som appellerer og tiltrekker seg et større spenn av seilere av begge kjønn, fra ulike nivåer og fra alle aldersgrupper?

Mange unge seilere slutter allerede da de er 13 år. Den viktigste årsaken er, ifølge barn, foreldre og ungdom, at idretten tar for lang tid i. Vi vet samtidig at Stand Up Padling (SUP) er verdens hurtigst voksende idrett og at de også er på vannet – akkurat som oss seilere, sier Ole-Petter Pollen, styremedlem i Norges Seilforbund.

Vedtatte sannheter vil bli utfordret

Gjennom innlegg og samtaler, innspill og gode diskusjoner skal seminaret utfordre og inspirere. Håpet er at deltagerne sammen skal prøve å tenke nye formater og se utenfor den tradisjonelle boksen. Under seminaret vil det bli presentert suksesshistorier, eksempler på arrangementer som har skapt økt aktivitet og som har bidratt til økt entusiasme både i inn- og utland,. 

Det er også grunn til å tro at seminaret vil rokke ved og utfordre noen av de inngrodde sannhetene om hva som skaper et godt arrangement – både til lands og til vanns. Disse vedtatte sannhetene blir i dag båret frem av alle rollene i arrangementene; foreldreroller, trenere, dommere, arrangører og deltagere. Seminaret vil saumfare de budskapene disse er bærere av.

– Vi vil forhåpentlig i etterkant av seminaret kunne komme tilbake til seil-Norge med forslag og løsninger til hvordan deltagelse kan gjøres enkel og morsom. Formater og settinger som ble skapt for 50 år siden, er jo ikke nødvendigvis det vi trenger i 2021, og dette skal vi altså utfordre. Målet er at seminaret skal gi et positivt bidrag til jobben med å forme fremtidens arrangementer i Norge, sier Per Christian Bordal, generalsekretær i NSF

Skal være inspirasjon til nytenkning

Målsettingen med årets tingseminar er at delegatene og alle andre som følger det, skal sitte igjen med et smil om munnen og ha hodet og hjertet fylt av inspirasjon og ideer som kan settes ut i live når de skal lage lokale arrangementer langs hele kysten og på innsjøene, legger han til.

Jeg tror at et dypdykk i temaet «bedre arrangementer» vil gi ærlige svar som vi kan velge og styre etter, for å få flere seilere til seilforeningene og få dem til å være der livet ut. Vi bør begynne med å spørre «kundene» våre, og deretter, basert på svarene, gjøre alt vi kan for å lage arrangementer som passer dem, avslutter Ole-Petter Pollen.

 Seminaret vil foregå lørdag 13. mars i forbindelse med seiltinget. Det vil komme som et avbrekk i forhandlingene, og foruten alle de registrerte tingdelegatene vil det være åpent å følge for alle. Det vil foregå på plattformen Teams og bli streamet direkte på Facebook. Nøyaktig tidspunkt vil bli fastlagt senere når programmet for seiltinget er fastlagt.

Forslag som ønskes fremmet på seiltinget 13. mars, må være innlevert til Norges Seilforbund innen 26. februar.

Et av punktene på seiltingets agenda heter «Innkomne forslag», men forutsetningen for at forslag skal kunne behandles når man kommer til dette punktet, er at de er innlevert innen den fristen NSFs lover foreskriver – og det er 26. februar. Forslag skal sendes til Norges Seilforbunds generelle e-post-adresse.

Innen den samme datoen må også navn på de delegatene som alle seilforeningene rundt om i landet har tenkt å la seg representere ved, være påmeldt og registrert. 

For første gang i NSFs historie vil seiltinget bli arrangert digitalt. Det betyr at ingen delegater behøver reise noe sted, og det blir derfor mulig for alle seilforeninger i landet å delta.

Hvor mange representanter en seilforening kan delta med på seiltinget, bestemmes av foreningens medlemsantall. Har foreningen under 200 medlemmer per 31. desember 2020, kan den stille med én representant. Mellom 200 og 499 medlemmer gir anledning til å ha to. Tre representanter kan foreningen stille med dersom medlemstallet er mellom 500 og 999. De neste grensene er 1000–1999 (4), 2000–2999 (5) og en forening med over 2999 medlemmer kan ha seks stemmeberettigete delegater på seiltinget. Per i dag er KNS den eneste foreningen i landet med så mange deltagere.

Seilkretsene kan stille med en representant hver. Klasseklubbene er ikke representert på seiltinget med stemmerett, men to representanter, valgt av klasseklubbene, kan delta med talerett.

Foruten valg skal seiltinget godkjenne årsberetning og regnskap for 2019 og 2020, og det skal bestemme budsjett for de kommende årene. Det skal fastsette kontingenter og avgifter, behandle NSFs strategidokument og langtidsplan frem til 2024. Pluss en rekke andre formaliteter.

Seil-Norge i hele sin bredde vil treffes på seiltinget, men altså – digitalt denne gangen.

I disse dager for lederne i alle landets seilforeninger en viktig epost. Den instruerer lederne i hvordan de kan søkepå å få refundert kostnader til utstyr kjøpt i 2020. Søknadsfrist er 10. mars.

Ordet «spillemidler» klinger nok positivt i de fleste seilforeningslederes ører. Det betyr en mulighet til å få refundert noen av kostnadene foreningen har hatt i forbindelse med innkjøp til utstyr og anlegg. For å få tilgang til disse midlene, må det søkes – og det skjer en gang årlig.

Og nå er tiden inne. Anleggsrådgiver Torstein Busland i Norges Idrettsforbund har nå sendt en e-post til alle landets seilforeninger med en beskrivelse av hvordan søknader skal fremmes. For erfarne ledere er dette en kjent prosess, men all den stund ledere og styrer kommer og går, vil det alltid være behov for repetisjon og forklaring.

Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside, under Klubbguiden og på temasiden for støtte- og tilskuddsordninger. Klikker man seg inn der, vil man under hva slags utstyr som det er mulig å søke på, finne listen over seilutstyr som Norges Seilforbund har spesifisert som mulig å søke på:

 • Joller/brett for opplæring og aktivitet 
 • Kjølbåt for opplæring og aktivitet
 • Store bøyer til regattabaner
 • Tyngre moringer ti regattabaner
 • Sikringsbåt
 • Motor til sikringsbå
 • Henger til sikringsbåt
 • Søknaden skal fremmes i Sportsadmin, der den som søker, må være innlogget med Min idrett-bruker.

– Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden, skriver Torstein Busland i eposten til lederne.

Den siste setningen har han skrevet med fete typer og i rødt. Med andre ord er det svært viktig.

En annen setning han skriver i rødt er denne:

Erfaringsmessig søker mange siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden. Lykke til!

Da er det med andre ord å håpe at landets 120 seilforeningsledere setter seg til tastaturet og søker på sin forenings vegne. Om de har kjøpt noe i 2020 av det NSFs liste foreskriver.

Og fristen; den er 10. mars!

For ytterligere å heve kompetanse i seilforeninger, klasseklubber, hos enkeltseilere og blant de frivillige samt å øke aktiviteten i breddeseilingen, søker Norges Seilforbund nå etter utdanningsansvarlig og breddekonsulent.

Et sentralt element i Norges Seilforbunds breddearbeid er kompetanseheving. Og det er for ytterligere å styrke dette arbeidet overfor seilforeninger, klasseklubber, enkeltseilere og frivillige at det nå søkes etter en egnet 100 prosent ressurs.

Arbeidsoppgavene vil være disse:

 • Hovedansvarlig for alle kompetansehevende tiltak i NSFs regi. 
 • Ha god dialog med seilforeninger for å forstå behovet for ulike kompetansebehov.
 • Gjennom kursvirksomheten være delaktig i generell klubbutvikling. 
 • Være med i planleggingen og tilretteleggingen av NSFs samlinger for ungdomsseilere. 
 • Være delaktig og synlig ute i seil-Norge som trener, som trenerutvikler og i andre kompetansehevende tiltak for andre roller. 
 • Være delaktig i planlegging og gjennomføring av en helhetlig struktur for barne- og ungdomsseiling fra juniornivå til toppidrettsnivå.

Kvalifiksasjoner

 • Høyere utdanning på universtitetsnivå
 • Solid trenerutdanning og erfaring som trener
 • Bred kompetanse innenfor andre seilfaglige felt
 • God kjennskap til norsk idretts organisering
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Grunnleggende IT-kompetanse og -kunnskap

Personlig egenskaper

 •   Gode samarbeidsevner og evne til å gjøre andre gode
 •   Strukturert og selvgående
 •   Engasjert og opptatt av å skape resultater
 •   Uredd og endringsvillig
 •   Nysgjerrig

Generelt

 • Stillingsbeskrivelse: Det er en fast,100 prosent-stilling
 • Noe reisevirksomhet, kvelds- og helgearbeid vil være nødvendig.
 • Lønn etter avtale
 • Arbeidssted: Idrettens hus på Ullevål Stadion, Oslo
 • Oppstart: 15 august 2021
 • Søknadsfrist: 20.02.2021

For spørsmål om stillingen og/eller innsendelse av søknad:  Per Christian Bordal, per.christian@seiling.no, tlf 481 33 885

 20160423 083621 MJP 2
FLERE GLADE SEILERE: Å bidra til å få flere glade seilere i Norge er en viktig oppgave for den nye breddekonsulenten. FOTO: Morten Jensen 

Om NSF

Norges Seilforbund er en landsomfattende organisasjon med 120 medlemsforeninger og via disse foreningene har NSF 23 500 medlemmer. NSF har sin administrasjon på Ullevål Stadion og har til sammen 10 stillinger i sentraladministrasjon og i det sportslige apparatet. NSF er underlagt Norges Idrettsforbund og samarbeider tett med både NIF, andre særidrettsforbund og Olympiatoppen. Forbundet er i god utvikling både når det gjelder medlemsvekst, kontakt mot foreningene og økonomi. 

NSFs visjon og mål

Norges Seilforbund skal fremme seilsport i Norge i tett samarbeid med seilforeningene. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All aktivet skal bygge på grunnverdiene seilglede, fellesskap, toleranse og ansvarlighet. 

Administrasjonen i NSF

Administrasjon ledes av generalsekretæren som er ansvarlig for å iverksette og gjennomføre styrets strategi og handlingsplan. Det er et godt arbeidsmiljø, som preges av engasjement og dedikasjon for norsk seiling. Administrasjonen samarbeider godt med styret.

Egentlig skulle medlemmene i Åsane og Geilo Seilforening ha møttes til en felles samling på Geilo neste helg. I stedet vil det bli en times «show» på internett som alle seilere i landet kan se.

Henriksen.17– Da vi måtte innse at korona-pandemien ville sette en stopper for samlingen vår, gikk det en aldri så liten fanden i oss. Vi måtte få til noe, syntes vi. Så som en erstatning vil vi lage en én time lang sending fra Vestlia hotell, der vi skal ha studio, forteller Jan Fredrik Grøndal Henriksen, som er leder av Geilo Seilforening (bildet).

Geilo Seilforening? Du stusser kanskje over at det er en seilforening i fjellbygda Geilo, men faktum er at Norges yngste seilforening ble stiftet i 2019 og opptatt som medlem i Norges Seilforbund i 2020. Foreningen var dette årets eneste tilvekst til seilforeningsfamilien i Norge, som nå teller litt i overkant av 120 foreninger.

En god idé

«Alt begynner med en idé. Seiling på Geilo er kanskje ikke den første ideen som dukker opp, men det betyr på ingen måte at den ikke er god. Alt er mulig og hvorfor skal det bare være kitere som seiler? De minste båtene heter da ikke optimister for ingenting!»

Sitatet er hentet fra nettsiden til Geilo Seilforening, og at det var en god idé, forteller følgende:

– I løpet av en måned fikk vi 200 medlemmer etter at vi presenterte oss under arrangementet Geilo Sommerpark i fjor sommer, forteller Jan Fredrik.

Venneforeninger

Hvorfor medlemmer av Åsane Seilforening skulle komme til Norges høyestliggende seilforening, har sin forklaring i at de to foreningene har knyttet vennskapsbånd – de er venneforeninger. Samlingen de skulle ha hatt sammen, Arctic Yacht Week, skulle inneholdt mye, blant annet kullseiling og isbading (!), men nå blir Arctic Yacht Week til et nett-event i stedet.

Jan Fredrik Grøndal Henriksen lover mye spennende innhold. Det vil handle om de to foreningene, det blir glimt fra Geilo, foredrag med blant annet OL-seileren Kristian Ruth, Line Flem Høst og Celia Valeur Børresen, underholdning og en kjempequiz med et SUP-brett i premie. Alle som følger sendingen på nettet, kan delta. Arctic Yacht Week vil foregå lørdag 6. februar fra kl 19:30 til 20:30 og kan følges direkte på Vimeo.

Brobygging og fellesskap

– Dette eventet er en videreutvikling av seilaktiviteten som allerede finnes her på Geilo, men det representerer også et nyskapende arbeid mellom våre to foreninger, sier Jan Fredrik, som håper det de skal vise neste lørdag, vil inspirere flere foreninger til å ha et samarbeid, drive brobygging. skape fellesskapsfølelse og utveksle ideer.

Han mener at man ved å inngå et partnerskap med en annen seilforening, vil få to arenaer som det kan jobbes på, ikke bare foreningens egen arena. Han sier også at et samarbeid også vil øke fokuset på aktivitet mellom forskjellige seilforeninger og seilkretser.

– Seiling er jo ikke bare seiling, sier han.

– Vi vil jobbe med breddeidrettsvirksomhet i det toppidrettsfokuserte seil-Norge, og vi vil også jobbe med å gjør seiling mer kommersielt.

Seiling på Ustedalsfjorden

Geilo SF logoI Geilo Seilforening seiler man på Ustedalsfjorden. Den er ikke så stor, men stor nok til at den første båten foreningen anskaffet, var en Andunge. Nå skal aktiviteten utvides med både Optimist og Feva-seiling.

– Dugnadsånden innen idretten er veldig god her på Geilo og mange av de 200 medlemmene er støttemedlemmer, sier Jan Fredrik.

«Geilo Seilforening er til for alle. Enten du er lokal halling eller om du bare kommer en helg i ny og ne. Dere vil uansett kunne få muligheten til å bli medlem av klubben! Vi ønsker også å samarbeide med andre aktører som bidrar til forbyggende arbeid blant barn og unge, tidligere rusmisbrukere og innsatte», informerer foreningens nettside. 

Nedeunder er en liten video fra åpningen av Geilo Sommerpark.

Geilo Seilforening - Åpning av Geilo Sommerpark from GeiloTV on Vimeo.

Vindskift søker etter en person som kan være med på å utvikle organisasjonens arbeid med integrering, inkludering og seilglede i sitt lokale område.

I flere år har Vindskift, som er en del av Norges Seilforbund, hatt med over tusen mennesker i Oslo-området ut på sjøen og gitt dem opplevelser de ellers ikke ville ha hatt. Dette har vært en suksess, og nå ønsker de å utvide arbeidet i et lokalområde. Derfor er de nå på jakt etter en engasjert person som kan være med på å utvikle dette arbeidet et eller annet sted i landet.

Det dreier seg om en lønnet 20 prosent-stilling.

Her er stillingsannonsen:

Vindskift søker lokal event-koordinator

20 prosent-stilling – engasjement – Vindskift i ditt lokal område.

Leter du etter en deltidsjobb som vil gi verdifull arbeidserfaring og minner for livet? Vil du i tillegg være hoveddriveren og ansvarlig for gjennomføringen av Vindskifts arrangementer i ditt lokal området? Vil du være en del av Vindskift – Norges kuleste sosiale entreprenørskap innenfor integrering, inkludering og rekruttering til seilsporten?

Vi søker en engasjerende og strukturert person som har lyst til å lære alt om sosialt engasjement og event-koordinering.

Som event-koordinator hos oss lover vi en bratt læringskurve, og du får selvsagt dagene fylt av givende og spennende arbeidsoppgaver med tydelige mål og retningslinjer.

Tidsrom

20 prosent engasjementet i ett år med gode muligheter for forlengelse. Lønn etter avtale. Oppstart snarest.

Fast arbeidstid en dag i uken. På event-dagene er det arbeidstid til ca. kl 20:30 på kveldene gjennom hele seilesesongen.

Vi tilbyr

 • Arbeidserfaring innenfor prosjektledelse og event-koordinering
 • Fleksibilitet til å påvirke egne arbeidsoppgaver etter ditt fagfelt
 • Du vil jobbe tett med Vindskift-teamet og ha hovedansvaret for alle turene i ditt lokale Vindskift-område
 • Sosialt engasjement innenfor frivillig arbeid
 • Et usedvanlig godt og varmt arbeidsmiljø med masse glade og hardtarbeidende ildsjeler

 Hovedarbeidsoppgaver

 • Planlegge og oppdatere aktivitetsplan etter bestemt terminliste for ditt lokale område.
 • Koordinering og oppfølging av frivillige og deltakere i forkant, under og i etterkant av eventene
 • Relasjonsbygging og vennlig kommunikasjon med alle involverte parter
 • Hvis mulig, er det fint om du kan litt om sosiale medier og markedsføring
 • Være vårt ansikt utad
 • Passe på at alle viktige rutiner er ivaretatt, spesielt innenfor sikkerhet, opprydding og avtaler på alle turer
 • Ta ordet og snakke foran en forsamling under eventene
 • Vi er i en start up, så vi trår til og hjelper hverandre der og når det trengs. Det vil si at dine arbeidsoppgaver iblant kan vinkles langt til siden for kjerneområdene dine når det er mye å gjøre
   655A3703 1 1
   KOMMUNIKASJON: Vindskift vektlegger at du har gode kommunikasjonsegenskaper, kan bygge relasjoner og har et positivt engasjement. FOTO: Vindskift.

Vi legger vekt på at du

 • Har gode kommunikasjonsegenskaper og engasjement innenfor ditt fagområde.
 • Har interesse for og eventuelt også utdannelse eller erfaring innen pedagogikk, friluftsliv, prosjektledelse, kommunikasjon, økonomi og event-koordinering
 • Synes det er gøy å lære noe nytt, hele tiden
 • Er usedvanlig effektiv og arbeidsom
 • Er en ildsjel
 • Ser løsninger der andre ser problemer
 • Er strukturert og flink til å jobbe selvstendig
 • Setter deg raskt inn i ulike systemer og følger strukturert opp
 • Har erfaring med Google docs og Mailchimp
 • Kan norsk og engelsk
 • Har interesse for seiling, sosialt entreprenørskap og ungdom
 • Gjerne har tidligere erfaring innenfor frivillig arbeid

Spørsmål til stillingen, samt søknad (motivasjonsbrev) + CV sendes til: susanne.vindskift@gmail.com eller du kan ringe på tlf: 48098313.

Søknader behandles fortløpende.

Om arbeidsgiveren

Om arbeidsgiveren

Vindskift er en frivillig interesseorganisasjon som jobber aktivt med integrering, inkludering og seilglede. Vindskift er et prosjekt under Norges Seilforbund. Hvis du ønsker å bidra til samfunnet og er interessert i seiling, er Vindskift et konsept for deg! Drømmen til Vindskift er å gjøre seilsporten lettere tilgjengelig for mennesker fra alle deler av samfunnet. I all enkelhet handler det om opplevelser, samvær og sjøluft. Vindskift har vært aktive i snart fem år i Oslo med partnerskap med KNS.

Nå er Vindskift kommet til det stadiet at vi ønsker å implementere konseptet nasjonalt. Det blir en spennende reise!

 Kick Down 2019 1
 DRØMMEN: Drømmen til Vindskift er å gjøre seilsporten lettere tilgjengelig for mennesker fra alle deler av samfunnet. FOTO: Vindskift
Det er høysesong for gjennomføring av årsmøter rundt om i seilforeningene, men i nåværende koronasituasjon kan det være utfordrende. Norges Idrettsforbund har lagd en nyttig veiledning.

Ifølge NIFs lover skal alle idrettslag – det bety seilforeninger – avholde sitt årsmøte innen 30. mars, men med smittevern og nye regler som endrer seg både titt og ofte – og som nå også er forskjellige rundt om i landet på grunn av det muterte, britiske viruset – kan det være en utfordring. Hvordan kan dette gjøres på en måte NIF aksepterer?

NIF har lagd en veiledning for dette, og for å oppklare datoen – så har NIF utsatt den fra 30. mars til 15. juni. Mer spesifikt om dette står det:

«Idrettslag må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til 15. juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni.»

Du finner hele veiledningen her!

NIF har også lagd en veiledning og gir tips og råd om hvordan et digitalt årsmøte kan gjennomføres. Den finner du her.

Et årsmøte kan også avholdes skriftlig, og denne veiledningen er her.

Klasseklubben for RS Feva har ligget i dødvannet i de siste årene. Nå skal det blåses nytt liv i den. Alle Feva-interesserte er invitert ti Teams-møte 31. januar.

– Ja, nå skal klasseklubben for RS Feva reetableres, og det vil skje i et åpent møte på Teams søndag 31. januar klokka 16:00, sier Petter Byermoen Jahre, som har tatt initiativet til reetableringen.

Det fins svært mange RS Fevaer rundt om i seilforeningene i hele landet, og Jahre forteller at det ble seilt mye RS Feva i fjorårets koronasommer. 

– Vi har et godt grunnlag for den kommende sesongen, og vi håper at alle seilforeninger som har Feva-er, stiller på møtet slik at vi får en samtale om kommende sesong. Vi ønsker oss flere konkrete forslag på blokka, og det er veldig velkomment med innspill, sier han.

Han oppfordrer seilere, trenere, foreldre og Feva-supportere til å delta. Her er link til teamsmøtet.

 Aapent mote 1
 Bli med på reetableringsmøtet for RS Feva-klubben. Her
31. januar holdes årets kanskje viktigste seminar: «Flere jenter i seiling – lengre!» Det er startskuddet på en ny offensiv fra Norges Seilforbund.

Skjevfordelingen mellom kvinner og menn innen seilsporten kjenner alle til – og den har alltid vært der. Historisk. Helt til å begynne med, da seilsporten var i sin spede begynnelse var vel forholdet 0/100, mens den nå – over hundre år senere har krøpet opp til 20/80. 

– Ikke akkurat revorlusjonerende fort, kan man si, og denne utviklingen håper vi nå å få en fortgang på. For vi kan ikke ha det slik, vi må tilrettelegge sporten vår slik at vi får med flere jenter, sier Iens Ludvig Høst, som har tatt initiativet til seminaret.

Seminaret, som bærer navnet « «Flere jenter i seiling – lengre!», er å betrakte som startskuddet på en offensiv i regi av NSF som skal få flere jenter til å seile.

Eller kanskje rettere sagt; få jentene til å fortsette å seile, for det er egentlig ikke rekrutteringen det er noen feil med. Faktum er at forholdet mellom gutter og jenter som begynner å seile, slett ikke er så langt unna et 50/50-forhold. I det foreløpig siste NM-et i Optimist der jentene og guttene seilte i hver sin klasse, var faktisk jentene i flertall – 24 jenter og 21 gutter.

Få påminnelse med link samme dag som seminaret holdes

Faller fra

Etter de første årene og de første slagene på fjorden er det imidlertid noe som skjer; jentene faller fra i stort monn. Og det er hvorfor dette skjer, som seminaret vil forsøke å finne ut av og belyse. Men vel så viktig; NSF håper også seminaret vil peke ut mulige veier som kan endre dette; finne ut hva seilere, trenere, dommere, arrangører, foreninger, klasseklubber og så videre må gjøre annerledes, og hvordan holdninger og inngrodde oppfatninger må endres.

Norges Seilforbunds 1. visepresident, Guro Steine, og Iens Ludvig Høst vil sitte i det digitale studioet og lede det hele. Men før diskusjonen slippes løs, vil fem innledere si sitt:

Silje Brathagen With som leder nettverket «hunseiler» vil starte – blant annet med en hel del facts og egne inntrykk og erfaringer. Celia Valeur Børresen og Cecilie Kristine Baklid vil snakke om hvorfor så mange jenter slutter i tenårene, og Line Flem Høst vil fortelle om det  å være eliteseiler og jente. Guro Steine trekker det hele sammen og innleder til diskusjon.

Ønsker tanker og ideer

– Målet er å få så mange tanker, refleksjoner og ideer til hva NSF kan gjøre for å utligne kvinners og menns muligheter og plass i seilingen, sier Iens Ludvig Høst.

Seminaret foregår på Teams og starter kl 19:00 31. januar og det er tenkt å vare til kl 21:00. Det er åpent for alle.

– Vi håper at vi skal få til en nyttig, positiv og konstruktiv diskusjon. Det som kommer frem vil vi ta med oss videre når vi så skal formulere en handlingsplan for hvordan vi skal få med flere jenter i seiling – og hvordan vi skal få dem til å bli der, sier Iens Ludvig Høst.

Du finner link til seminaret her.

 

Side 20 av 50