Guro Steine ble gjenvalgt som president i Norges Seilforbund på et seilting som ble gjennomført på rekordtid.

Seiltinget 2023 ble gjennomført på under to timer, noe som er rekord i NSFs over 50-årige historie. Seiltinget ble avholdt som et hybdrid arrangement. Brorparten av de i alt 40 stemmeberrettigede delegatene hadde møtt frem i Oslo, mens de resterende fulgte seiltinget digitalt på Teams.

At tinget ikke ville bli en langdryg affære, lå i kortene. Til dagsorden var det ikke kommet noen forslag fra foreningene rundt om i landet. Årsberetninger og regnskap ble godkjent enstemmig og uten kommentarer, så dirigent, Åsta Ellingsen Stenhagen, hadde en enkel jobb med å holde orden i rekkene.MJP 20230312 8256 x 550415 26HILSEN: Idrettspresident Berit Kjøll, som selv er en seiler og medlem av KNS, sendte en videohilsen til seiltinget. Der annonserte hun at hun håpet å kunne delta i årets dame-NM, noe seilpresidenten, Guro Steine, lovte å gjøre sitt for å virkeliggjøre. FOTO: Morten Jensen.

Også til den nye strategiplanen nikket salen samtykkende. Det var kun én delegat som rakk opp hånden for taletid; Harald Thomsen fra Vestland Seilkrets hadde en kommentar til punktet i strategiplanen som omhandlet synlighet og markedsarbeid. Da tinget var over, kunne det konstateres at Harald Thomsen forble den eneste i salen som tok ordet under årets seilting.

– Jeg får håpe det beskjedne fremmøtet og enstemmigheten om styrets budsjettforslag, kontingentforhøyelse og strategiplan er et uttrykk for at seil-Norge er fornøyd med den jobben vi gjør, sa Guro Steine i en kommentar etter tinget.

Under valget ble hun valgt til president for fire nye år med akklamasjon. Med klapping fra salen ble også det øvrige styret, som valgkomiteens leder, Jørgen Stang Heffermehl presenterte, valgt.

Guro Steine takket for tilliten, samtidig som hun også takket de utgående styremedlemmene for innsatsen. Hun rettet også en spesiell takk til NSFs tidligere president, Øystein Fredriksen fra Asker, som har hatt verv i NSF i 25 år. Han trådte ut av kontrollkomiteen på årets ting.MJP 20230312 8256 x 550415 57VALG: Valgkomiteens leder, Jørgen Stang Heffermehl, presenterte det nye styret, samtidig som han rettet en pekefinger i været og etterlyste mer engasjement og forslag til kandidater fra seilofreningene ved neste valg. Tingets dirigent, Asta Stenhagen Ellingsen til høyre. FOTO: Morten Jensen

NSFs nye strategiplan definerer hva som skal være seilforbundets prioriterte oppgaver frem til 2028. Syv hovedoppgaver er pekt ut, og en av dem er at NSF skal legge til rette for å skape sterke og levedyktige foreninger. Seilforeningene er NSFs medlemmer, og NSF vil sette mer inn enn før i å hjelpe seilforeningene i deres arbeid, blant annet ved å gi dem lett tilgang til verktøy, ressurser og kompetanse slik at foreningene kan gi sine medlemmer gode tilbud og arrangementer.

– Vi arbeider blant annet med en ny nettside der det skal være lett å finne frem, og hvor  hjelpemidlene til seilforeningene er lett tilgjengelige, opplyste generalsekretær Per Christian Bordal.

Å bidra til å skape seilglede for alle – i et rent hav, er hovedvisjonen NSF styrer etter.   MJP 20230312 8256 x 550415 44STRATEGIPLAN: Nina Myhre, som nå er NSFs 2. visepresident, gjennomgikk arbeidet med og innholdet i den nye strategiplanen. FOTO: Morten Jensen.