fredag, 21 juni 2019

Rapport 1.tertial 2019

Written by Jørgen Stang-Heffermehl
Eivind Melleby/Joshua Rankin i Star VM 2019 - Porto Cervo Eivind Melleby/Joshua Rankin i Star VM 2019 - Porto Cervo YCCS- Studio Borlenghi

RAPPORT OM DRIFTEN I NSF 1. TERTIAL 2018 – 19. juni 2019

På ledermøtet i Norges Seilforbund 16. mars 2018 ble det anmodet om å få periodiske rapporter om driften, særlig økonomien, i NSF. Denne rapporten skulle omhandlet regnskapet pr. 1. tertial, men pga. omlegning av NIFs regnskapssystem, har det ikke vært mulig å avlegge et korrekt regnskap før pr. 31. mai 2019, som er grunnlaget for denne rapporten.

ØKONOMI

NSFs regnskap utarbeides i samarbeid med Idrettens Regnskapskontor (IRK). NIF har i vårmånedene lagt om sitt regnskapssystem hvilket har forsinket utarbeidelsen av NSFs regnskap, som til nå har vært noe omtrentlig. Ved spesielle kontrolltiltak har NSFs styre og administrasjon likevel hatt god kontroll på økonomien.

Regnskapet pr. 31. mai ble behandlet i styret 18. juni. Regnskapet viser et overskudd på ca. kr. 1,1 mill, men må justeres for ikke fakturerte kostnader til samarbeidspartnere. Reelt overskudd er derfor ca. kr. 350.000, som er i tråd med budsjett. Inntektene har stort sett vært i tråd med budsjett, men vi har fått noe større tilskudd fra NIF, som skyldes medlemmenes økte bruk av systemet «Klubbadmin», hvilket premieres ved tildeling av midler. Det foreligger p.t. ingen omstendigheter som tilsier at utviklingen resten av året vil gå annerledes enn budsjettert. Likviditeten pr. 31. mai er tilfredsstillende og som budsjettert. Det gjelder også etter tilbakebetaling på ca. kr. 600.000 av deposita til medlemmer i Seilsportligaen.

ORGANISASJON

NSFs administrasjon gjør et meget godt arbeid til tross for at den er sterkt underbemannet.

Som nevnt i forrige rapport har styret besluttet å nedsette et markedsutvalg som skal arbeide med å øke markedsinntektene fremover. Utvalget består nå av Knut Frostad, Gustav Gotteberg og Rune Jacobsen, samt Ole Petter Pollen fra styret og Per Christian Bordal fra NSFs administrasjon. Utvalget har anbefalt at det ansettes en person med ansvar for å øke markedsinntektene og styret har besluttet ansettelse med forbehold om tilstrekkelig ekstern finansiering. Stillingen forutsettes finansiert delvis i de to første årene med bidrag fra utenforstående bidragsytere. Vi håper å kunne gå ut med en utlysning i nær fremtid.

TOPPIDRETT

De norske landslagene har hatt delvis svært gode resultater i første halvår. Det vises til resultatservice på våre hjemmesider. Samarbeidet med OL-Toppen er meget godt.

BREDDEIDRETT

Til tross for at stillingen som breddeansvarlig har vært ubesatt gjennom året har breddearbeidet gått tålelig bra. Kontakten med medlemmene oppleves som god. Til tross for den reduserte bemanningen har det vært planlagt og gjennomført flere gode tiltak for breddeidretten. Styret innser behovet for å styrke dette arbeidet på mellomlang sikt. I stillingsansvaret for den markedsansvarlige nevnt ovenfor, vil det inngå noen elementer av breddearbeid.

  1. juni 2019

Styret i Norges Seilforbund

Jørgen Stang Heffermehl

President