tirsdag, 17 januar 2023 14:42

Seil-Norge setter kursen 11. og 12. mars

Written by
11. OG 12. MARS: Denne helgen vil kursen for de to neste årene (midt) for norsk seilsport bli staket ut. Du er invitert til å delta. 11. OG 12. MARS: Denne helgen vil kursen for de to neste årene (midt) for norsk seilsport bli staket ut. Du er invitert til å delta. FOTO: Morten Jensen
Hva som skjer i Oslo disse to mars-dagene, vil få betydning for seil-Norges fremtid – en fremtid du kan være med å påvirke.

– Ja, det blir to hektiske og innholdsrike dager. Lørdag vil det være en åpen dag med ulike foredrag og konferanser om hvordan vi alle kan være med å skape seilglede i landet. Søndag er det duket for seilting der kurs og retning for seil-Norge formelt skal bestemmes, sier generalsekretær i NSF, Per Christian Bordal.

Det hele vil skje i Oslo, nærmere bestemt i lokalene til Braathen Eiendom i Dronning Eufemias gate 16 i Bjørvika.

– Å kalle det som skal skje lørdag for en klubbkonferanse, som er det vi startet med å kalle dagen, blir kanskje litt snevert. Dette er ikke en dag utelukkende forbeholdt seilforeningenes styremedlemmer, men en dag der alle som bidrar med sin frivillighet og som ønsker å skape aktivitet, er velkomne. Frivillige i klasseklubbene er selvfølgelig også hjertlig velkomne. Svenskene har en dag de kaller «seilerdagen», så kanskje er denne dagen nettopp det. Seilerdagen.

Per Christian forteller at den røde tråden vil være hvordan vi alle – seilere, trenere, dommere og arrangører – kan være med på å skape «seilglede for alle», som jo er Norges Seilforbunds visjon.Seilglede 4.speilvendtSEILGLEDE: Hvordan kan vi skape seilglede for alle? Det vil være et sentralt tema 11. og 12. mars. FOTO: Morten Jensen

Dagen vil bestå av noen foredrag som vil være felles for alle, og et utvalg foredrag og work shops som vil gå parallelt slik at deltagerne selv kan velge hvilke de vil være med på. 

Ved de siste årenes klubbkonferanser har ikke trenerne vært delaktige. I år blir en av parallellsesjonene dialogmøter med hovedtrenere og ansvarlige trenere i foreningene. 

– Vi er sikre på at de har mye å lære av hverandre , og at de vil ha glede av en tettere dialog med NSF, sier Per Christian, som fortsetter:

– Vi vil også ha en fellessekvens der salen vil få anledning til å komme med sine ønsker og forventninger til Norges Seilforbund og hva seilforbundet best kan gjøre for seilforeninger og klasseklubber for å skape seilglede.

Det hele avsluttes mned en felles middag lørdag kveld.

– Jeg tror dette kan bli en veldig spennende dag med mange gode tanker, ideer og innspill, sier Per Christian Bordal. 

Seiltinget 12. mars kl 10 

Søndag 12. mars er det så seilting i de samme lokalene, og opprop og forhandlinger starter klokka 10. I motsetning til «seilerdagen» om lørdagen som krever fysisk fremmøte, vil seilforeningene og seilkretsenes representanter kunne delta og avgi stemmer digitalt på seiltinget.MJP 20210313 00004 7360 x 4912FYSISK OG DIGITALT: I 2019 ble seiltinget gjennomført digitalt. I år vil det bli et både og, og med denne løsningen håper NSF på stor deltagelse og stort engasjement på seiltinget. FOTO: Morten Jensen

– Vi håper imidlertid flest mulig vil kunne stille fysisk – det er jo noe med det å treffes og diskutere i levende live – men selvfølgelig er det ikke alle som kan få til det. Ved at vi også gir mulighet for digital tilstedeværelse på seiltinget, håper vi imidlertid at flesteparten av landets vel 120 seilforeninger vil være representert. 

– Det er virkelig et stort ønske for oss å få alle delaktig.

Et annet ønske generalsekretær Per Christian Bordal har, er at alle delegatene som skal delta fysisk på seiltinget, også blir med på den forutgående seilerdagen.

– Vi håper virkelig å få frem verdier både på seilerdagen og på seiltinget som vil sette en god kurs for NSF i årene som kommer.

Seiltinget har sin faste, lovpålagte dagsorden som blant annet inneholder et punkt med behandling av innkomne forslag.

– Ifølge NSFs lov skal slike forslag være styret i hende senest fire uker før seiltinget avholdes. Det vil med andre ord for årets seilting si 12. februar. I forbindelse med med de innkomne forslagene ønsker styret en dialog med forslagsstillerne for å sikre et best mulig resultat og en fornuftig tingbehandling av hver sak, sier Per Christian.

En annen viktig sak på seiltinget er å behandle seilforbundets strategi- og handlingsplan, som er det dokumentet som virkelig setter kursen for hva NSF skal jobbe for og mot i de kommende årene. NSFs budsjett, som også skal vedtas, vil selvfølgelig også være en vesentlig premissgiver for hva det vil være mulig å få til.

Seiltinget avsluttes med valg, og for øyeblikket holder valgkomiteen på med å finne kandidater til vervene som skal fylles i styre og tingvalgte komiteer. Guro Steine - ny presidentVALG: I 2019 ble Guro Steine valgt til president til applaus fra noen få tilstedeværende i studioet i Oslo. I år vil det være valg for en forhåpentlig full sal i Bjørvika i Oslo. FOTO: Morten Jensen

– Seiltinget er en viktig dag for seil-Norge, og vi håper på størst mulig engasjement slik at den kursen som stakes ut, i størst mulig grad er den kursen flesteparten i seil-Norge ønsker seg, sier Per Christian Bordal.

Går alt etter planen, regner han med at seiltinget vil kunne være avsluttet ved 16-tiden søndag.

Det vil bli åpnet for påmelding til såvel seilerdagen som seiltinget om kort tid. Et mer detaljert program for seilerdagen vil også se dagens lys om ikke lenge. Men temaet er satt: 

Hvordan kan vi skape seilglede for alle?