Displaying items by tag: styret

mandag, 07 november 2022 13:12

Har du forslag til nye styremedlemmer i NSF?

Norges Seilforbunds valgkomité, ledet av tidligere president Jørgen Stang Heffermehl, er i full gang med arbeidet med finne kandidater til NSFs nye styre. Nå ønsker komiteen seg innspill til kandidater.

På seiltinget, som vil bli avholdt 11. mars 2023, skal det velges et nytt styre i Norges Seilforbund. Styret består av en president, to visepresidenter, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Ikke alle som sitter i styret i dag, er på valg, men noen er det. Derfor vil valgkomiteen gjerne ha innspill til gode kandidater som kan fylle de tomme plassene. 

Rollene som er på valg er, president, en visepresident, et styremedlem og begge varamedlemmene.

Foruten de kandidatene valgkomiteen selv finner frem til, kan organisasjonsleddene i Norges Seilforbund fremme sine forslag til kandidater. Det må skje innen 15. november 2022. Det gjelder ikke bare til selve styret, men også til medlemmer i NSFs kontrollkomité og NSFs lovkomité. 

Alle formelle forslag skal stiles skriftlig til valgkomiteens leder, Jørgen Stang Heffermehl, sammen med utfylt bakgrunnsskjema på kandidaten.

Du finner bakgrunnsskjemaet som skal fylles ut, her. Generell informasjon til eventuelle nye styremedlemmer kan også lastes ned her.

Seiltinget i 2021 ble avholdt digitalt på grunn av koronapandemien, men 11. mars 2023 vil man atter møtes fysisk. Det skjer samme sted som der klubbkonferansen i år ble avholdt, hos Braathen Eiendom i Barcode-området i Oslo.

Published in Forsiden
Tagged under
torsdag, 18 februar 2021 10:25

Guro Steine innstilt til ny president i NSF

Guro Steine (48) fra Drøbaksund Seilforening er foreslått som ny president i Norges Seilforbund. Det går frem av valgkomiteens innstilling som nå foreligger.

På seiltinget 13. mars skal det velges ny president i NSF. Jørgen Stang Heffermehl har tilbakelagt sine fire år ved roret, som er det maksimale antall år en president kan sitte. Nå er Guro Steine foreslått til å overta plassen hans. Hun har vært 1. visepresident i de siste to årene.

– Jeg brenner for å fremme og videreutvikle seilsporten, både på toppidrettsnivå og som en breddeaktivitet for alle aldre og lag av befolkningen. Seiling lærer barn og unge å bli glade i naturen og havet, de lærer å mestre elementene og det er en aktivitet man kan drive med på tvers av aldersgrupper og gjennom hele livet, skrev Guro da hun gikk til valg i 2019.

Og som 1. visepresident var det hennes ønske «å bidra til at seil-Norge bygger en enda tydeligere profil og et sterkt omdømme som gjør det mulig å støtte satsing både i toppen og i bredden. I tillegg vil jeg bidra til at forbundet drives profesjonelt og økonomisk fornuftig med effektive prosesser og god virksomhetsstyring».

Jordomseiler

Til daglig er Guro kommunikasjons- og bærekraftdirektør i GK-gruppen, som er en teknisk entreprenør og servicepartner innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro og rør. 

Fra 2003 til 2006 seilte hun og familien jorden rundt om bord i Boström 37-en «Marialene». Da hun og mannen, Steinar Jørgensen, seilte fra Norge, var yngstesønnen Olve bare noen uker gammel, mens eldstemann, Håkan var fire år. Etter at de kom hjem, har de vært turseilere og engasjert i seilsporten lokalt i Drøbaksund Seilforening, der Guro blant annet har vært nestleder.

Den foreslåtte, nye presidenten er dessuten sertifisert dommer og regatta-arrangør i NSF-systemet. Sivilt er hun utdannet som siviløkonom fra Norges handelshøyskole.

Valgkomiteens innstilling på Guro Steine som ny president i Norges Seilforbund, er enstemmig. Dersom Guro skulle bli valgt, vil hun bli seilforbundets andre kvinnelige president og en av svært få kvinnelige presidenter i idretts-Norge. Inger Book fra Åsgårdstrand var president i NSF fra 1998 til 2001.

Nye, unge navn i styret

Det nye styret som valgkomiteen foreslår, inneholder flere nye navn. 

Tidligere OL-seiler Marthe Enger Eide (31) fra Bærum Seilforening er foreslått som nytt styremedlem. Marthe seilte OL i Laser Radial i 2012. 

I tillegg til Marthe er også Håvard Katle Fjon (25) fra Stavanger og Anne Moe Nikolaysen (58) fra KNS foreslått som nye styremedlemmer. Mens valgkomiteen selv fant frem til Marthe og Håvard som kandidater, var Anne den eneste kandidaten som kom inn som et forslag utenifra. Forslagsstiller var KNS.

Ole-Petter Pollen, Moss rykker opp fra å være styremedlem til å bli 1. visepresident, mens Inge Bøen, Ålesund går fra å være styremedlem til 2. visepresident. Til å besette  den fjerde og siste styremedlem-plassen foreslår valgkomiteen Kirsti Pettersen fra Soon. Hun forflyttes derved opp fra varamannsplassen hun har hatt i de to siste årene.

På de to plassene som varamenn, har valgkomiteen plassert Nina Myhre (46), KNS og Leif C. Middelthon (53) fra Stavanger.

Det foreslåtte styre består derved følgelig av fire gamle medlemmer og fem nye ansikter.

Published in Forsiden
Tagged under
fredag, 21 juni 2019 08:22

Rapport 1.tertial 2019

RAPPORT OM DRIFTEN I NSF 1. TERTIAL 2018 – 19. juni 2019

På ledermøtet i Norges Seilforbund 16. mars 2018 ble det anmodet om å få periodiske rapporter om driften, særlig økonomien, i NSF. Denne rapporten skulle omhandlet regnskapet pr. 1. tertial, men pga. omlegning av NIFs regnskapssystem, har det ikke vært mulig å avlegge et korrekt regnskap før pr. 31. mai 2019, som er grunnlaget for denne rapporten.

ØKONOMI

NSFs regnskap utarbeides i samarbeid med Idrettens Regnskapskontor (IRK). NIF har i vårmånedene lagt om sitt regnskapssystem hvilket har forsinket utarbeidelsen av NSFs regnskap, som til nå har vært noe omtrentlig. Ved spesielle kontrolltiltak har NSFs styre og administrasjon likevel hatt god kontroll på økonomien.

Regnskapet pr. 31. mai ble behandlet i styret 18. juni. Regnskapet viser et overskudd på ca. kr. 1,1 mill, men må justeres for ikke fakturerte kostnader til samarbeidspartnere. Reelt overskudd er derfor ca. kr. 350.000, som er i tråd med budsjett. Inntektene har stort sett vært i tråd med budsjett, men vi har fått noe større tilskudd fra NIF, som skyldes medlemmenes økte bruk av systemet «Klubbadmin», hvilket premieres ved tildeling av midler. Det foreligger p.t. ingen omstendigheter som tilsier at utviklingen resten av året vil gå annerledes enn budsjettert. Likviditeten pr. 31. mai er tilfredsstillende og som budsjettert. Det gjelder også etter tilbakebetaling på ca. kr. 600.000 av deposita til medlemmer i Seilsportligaen.

ORGANISASJON

NSFs administrasjon gjør et meget godt arbeid til tross for at den er sterkt underbemannet.

Som nevnt i forrige rapport har styret besluttet å nedsette et markedsutvalg som skal arbeide med å øke markedsinntektene fremover. Utvalget består nå av Knut Frostad, Gustav Gotteberg og Rune Jacobsen, samt Ole Petter Pollen fra styret og Per Christian Bordal fra NSFs administrasjon. Utvalget har anbefalt at det ansettes en person med ansvar for å øke markedsinntektene og styret har besluttet ansettelse med forbehold om tilstrekkelig ekstern finansiering. Stillingen forutsettes finansiert delvis i de to første årene med bidrag fra utenforstående bidragsytere. Vi håper å kunne gå ut med en utlysning i nær fremtid.

TOPPIDRETT

De norske landslagene har hatt delvis svært gode resultater i første halvår. Det vises til resultatservice på våre hjemmesider. Samarbeidet med OL-Toppen er meget godt.

BREDDEIDRETT

Til tross for at stillingen som breddeansvarlig har vært ubesatt gjennom året har breddearbeidet gått tålelig bra. Kontakten med medlemmene oppleves som god. Til tross for den reduserte bemanningen har det vært planlagt og gjennomført flere gode tiltak for breddeidretten. Styret innser behovet for å styrke dette arbeidet på mellomlang sikt. I stillingsansvaret for den markedsansvarlige nevnt ovenfor, vil det inngå noen elementer av breddearbeid.

  1. juni 2019

Styret i Norges Seilforbund

Jørgen Stang Heffermehl

President

Published in Forsiden
Tagged under
mandag, 18 mars 2019 08:05

Styret

 

Published in Forbundet
Tagged under