Trenerutdanning

Trenerløypa

Norges Idrettsforbund har i de senere årene rettet et vesentlig fokus på trenernes rolle i norsk idrett og mot betydningen av høyt kompetente, inspirerende og engasjerte trenere.  «Trenerløypa» er NIFs verktøy til å sikre at alle særforbund utvikler trenerutdanning/trenerutvikling i tråd med dette – og i tråd med et utvidet syn på hva en treners oppgaver må være.

Bedre trenere – Bedre aktivitet – Bedre utøvere. 

Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett. Ved hjelp av Trenerløypa ønsker norsk idrett at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette for god aktivitet i klubbene.

Trenerne i norsk idrett spiller en sentral rolle med tanke på å skape positive idrettsopplevelser for deltakere på alle nivåer. Dagens trenere skal ikke bare instruere tekniske aspekter ved idretten, men også bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt. De skal bidra til å utvikle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av.  Les mer om Trenerløypa her  (https://www.idrettsforbundet.no/trenerloypa/om-trenerloypa/

De siste 4–5 årene har Norges Seilforbund og NSFs Trenerutvalg arbeidet med utvikling av nye utdanninger, litteratur og kurs i tråd med NIFs intensjoner.  NSFs har kommet langt i dette arbeidet og har allerede tilbudt Assistentrener kurs i to år, Trener I og Trener II i tre år.  De erfaringene vi har gjort så langt har vært særdeles positive – for en stor del har de vært innarbeidet i utdanningene som nå tilbys;

NSF Assistenttrener utdanningsprogram 2019-2020


Norges Seilforbund har nå utdannet 5 «Trenerutviklere» som har lisens til å utdanne NSF assistenttrenere og NSF Trener 1. Dersom du eller klubben din ønsker assistenttrener eller Trener 1-utdanning gir dere NSF Treneransvarlig; Iens Ludvig Høst (mob 93025172 eller e-post; iens.ludvig.host@gmail.com) beskjed og vi setter opp kurs lokalt. Det vil også bli satt opp noen kurs i løpet av vinteren sentralt.

Mestring og trygghet 

– HELHET OG MILJØ 

Dyktiggjør deltakerne for treneraktivitet sammen med ansvarlig trener med NSF Trener 1- eller 2-godkjenning.  

Sikter på trening for nybegynnere og viderekommende 7–12 år og på deltakere på sommercamper i seilforeningene. 

Krav til deltakerne: Må fylle min 15 år og ha jolleerfaring opp til regattanivå det året de tar kurset. Voksne med seilerfaring trenger ikke spesifikk jolle- eller bretterfaring.

Omfang:  16 timer fordelt på en teoridag og en praktisk dag samt NIF e-læringskurs.

Deltakerne skal på egenhånd ha gjennomgått NIFs e-læringskurs «Aldersrelatert trening» og  «Barneidrettens verdigrunnlag». 

Anbefalt støttelitteratur: 

 • Bordal, Øyvind og Klann, Magne Peiling på Seiling, NSF. 
 • Bordal, Øyvind og Klann, Magne  (2013) SEIL optimistjolle Blue Ocean Media/NSF. 
 • Bordal, Øyvind og Klann, Magne (2016) Seil Brett, Blue Ocean Media/NSF,  
 • Bordal, Øyvind og Klann, Magne  (2014),  SEIL FEVA Oslo Blue Ocean Media/NSF 
 • ‹Vingdal, I. M. og Bjone, M. (2012) Barneidrettstreneren Oslo: Akilles/NIF

Ingen eksamen, kursbevis utstedes etter fullført kurs og bekreftet gjennomgang av e-læringskurs.

Assistentrenerkursene arrangeres etter avtale mellom klubber/kretser og NSF Trenerutvalg/uviklingsavdeling.  

Innlæring og deltakelse 

– HELHET OG TRENINGSMILJØ

Målgruppe: Klubbtrenere og de som ønsker og jobbe som klubbtrenere.

Som ferdigutdannet trener I skal du kunne fungere som ansvarlig klubbtrener for nybegynnere (7 år +) opp til viderekommende og unge regattaseilere (10–14år)

Krav til deltakerne: Fylle 16år det året utdanningen tas og ha god jolle-, skiff-eller bretterfaring (på NC-nivå)  (Kan erstattes med annen inngående seilerfaring)

Omfang: Teorihelg 20 timer, eller kveldssamlinger 5 kvelder á 4 timer, samt egenstudier 25 timer, 45 timer praksis med klubb- og NSF veiledning.

Forkunnskaper og litteratur: Som NSF Assistenttrenerkurs med tillegg av: 

 • NIF E-læringskurs «Trenerrollen», «Aldersrelatert trening 1», «Idrett uten skader» «Ren utøver»og – alle e-kurs finnes på www.minidrett.no – logg inn, søk påmelding – kurs.
 • Abrahamsen, Frank E og Gitsø, Erlend (2014) Den coachende treneren – om å coache nybegynnere, Oslo Akilles/NIF Anbefalt lesing

Vurdering:  Skriftlig eksamen i form av en rapport basert på egne erfaringer fra praksisperioden og kursets teoribase – der kandidatene blant annet drøfter særlige fokusområder (coaching av barn som opplever angst, organisering av trening i grupper med store ferdighetsforskjeller, fysisk utvikling for seilere på nybegynnernivå eller andre temaer)-


Norges Seilforbund har nå utdannet 5 «Trenerutviklere» som har lisens til å utdanne NSF assistenttrenere og NSF Trener 1. Dersom du eller klubben din ønsker assistenttrener eller Trener 1-utdanning gir dere NSF Treneransvarlig; Iens Ludvig Høst (mob 93025172 eller e-post; iens.ludvig.host@gmail.com) beskjed og vi setter opp kurs lokalt. Det vil også bli satt opp noen kurs i løpet av vinteren sentralt.

Påmelding via http://minidrett.nif.no. Se også

Kursavgift fremkommer på kurspåmelding. Denne blir utfakturert deltakernes klubber.

 

Deltakelse og utvikling 

Målgruppe: Klubbtrenere og klasseklubbtrenere som er ansvarlig for regattagrupper.

Dette kurset bygger på trener 1-utdanningen og krever at deltakerne fyller minimum 18 år det året kurset gjennomføres og har minimum 90 timer praksis etter gjennomført NSF Trener 1-utdanning. Kurset kan (ved bestått eksamen) også gi NSF kretsdommer og NSF banedommer-sertifisering.

Omfang: Kurset krever minimum 90 timer (60 kurstimer og 30 timer egenstudie).

Kurset gis normalt over 4 helger samt forutgående e-læringskurs og egenstudier:

 • Mental treningslære: Coaching, pedagogikk, idrettspsykologi, kommunikasjon, treningsplanlegging
 • Fysisk treningslære: Fysiologi, prestasjonsernæring, doping, fysisk treningsplanlegging. 
 • Kappseilingsreglementet, Dommer II og Banedommer,  
 • Regattacoaching – praktisk/teknisk trening med ulikt materiell (jolle, skiff, brett)

Vurdering:  Skriftlig eksamen i form av en rapport basert på egne erfaringer fra praksisperioden og kursets teoribase – der kandidatene blant annet drøfter særlige fokusområder (coaching av ungdom som suboptimaliserer på grunn av resultatfokusering, utvikling av treningskultur for testing og læring, organisering av trening i grupper med store ferdighetsforskjeller, fysisk utvikling for seilere på ungdomsnivå eller andre temaer).

Litteratur: I tillegg til NSF Trener 1–litteratur og e-læring, skal:

 

 • NIF e-kurs «Idrettsernæring» og «Aldersrelatert trening 2» være gjennomgått
 • Fredheim, Geir Ove (2016) DEN COACHENDE TRENEREN – om å coache viderekommende  Oslo Akilles/NIF være lest. 
 •  Deltakerne skal også ha gjort seg kjent med «Kappseilingsreglene» ISAF/NSF

 

NSF Trener 2 sikter mot selvstendig trening og ansvar for ungdomsseilere fra 12/13 til 16/17 år som ønsker å utvikle seg til nasjonalt toppnivå i sine klasser.  

Etter endt utdanning skal deltakerne ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og konkurransesituasjonen.  

NSF planlegger to parallelle løp for trener 2-kandidater 2018/2019 – ett på Vestlandet og ett på Østlandet, men tar sikte på å slå dem sammen i enkelte samlinger.

 

 
Ved spørsmål ta kontakt med iens.ludvig.host@gmail.com

Ansvar, utvikling og prestasjon

Denne utdanningen er fremdeles under utvikling.  Etter utdanningen skal deltakerne ha kompetanse til å kunne analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere. 

Utdanningen vil bestå av en fellessamling som arrangeres av Norges Idrettsforbund i samarbeid med Olympiatoppen og de enkelte særforbund (varighet 5 dager); Strategi- og målprosesser, egen kompetanseanalyse (12 timer), prestasjonsernæring (6,5 timer), idrettscoaching (11,5 timer), idrettspsykologi (7,5 timer).  

Videre vil seilforbundet arrangere et eller to seminarer med tilsvarende varighet (tot 5-6 dager) hvor temaet i stor grad vil være en utdyping av fellessamlingens idrettscoaching.  Kandidatene skal jobbe med egen trenerpraksis under mentoring. Blant annet skal kandidatene ha ansvaret for oppbygging av seilere mot et internasjonalt mesterskap samt for coaching under samme mesterskap. Vurdering vil baseres på trenerlogg fra praksis og særskildte coaching-emner fra samme periode.

Kandidatene skal ha trener I og II eller tilsvarende samt min 4–5 års trenererfaring, de skal fortrinnsvis ha ansvaret for en egen treningsgruppe/eget lag.

Arrangør: NSFs administrasjon. Se aktuelle kurs i menyen. Ved spørsmål ta kontakt med iens.ludvig.host@gmail.com

Det vil hvert år bli arrangert flere etterutdanningsseminarer for trenere.  Korte erfaringsutvekslinger om tekniske treningsmetoder, nye teorier/praksis for maksimering av seilernes tekniske ferdigheter i den enkelte klasse blir holdt i forbindelse med NC-er og mesterskap. Når sertifiseringsordningen for trenere nå blir en realitet, blir det et krav om deltakelse i minimum ett etterutdanningsseminar hvert 4. år for å beholde sertifiseringen.