Norges Seilforbund har undertegnet et opprop om den alvorlig og dårlige tilstanden til Oslofjorden. Oppropet er stilet til lokalpolitikere rundt fjorden og er undertegnet av NSF og 25 andre organisasjoner.

 Våren 2023 tok Norsk Friluftsliv inititativet til å danne «Nettverk for en levende Oslofjord». En rekke ulike organisasjoner ble med i nettverket, som har satt seg tre hovedmål:

 • Opprettholde levedyktige bestander av alle viktige arter (slik som for eksempel torsk, blåskjell, ålegras) ved å sørge for at utslipp av nitrogen, fosfor og partikler til indre og ytre Oslofjord er lave nok. 
 • Fremme allmennhetens tilgang til strandsonen, og trygge sjøområder skal bedres og fremstå som attraktive friluftsområder for alle befolkningsgrupper  
 • Sørge for at artsmangfoldet og økosystemene i Oslofjorden opprettholdes, og for at beskatningen av fisk og andre sjødyr og sjøfugl i Oslofjorden er bærekraftig. 

Nå har nettverket samlet seg til et opprop om Oslofjorden, et opprop som også Norges Seilforbund har skrevet under på. Det lyder i sin helhet slik:

Til deg som lokalpolitiker rundt Oslofjorden 

Dette kan du som lokalpolitiker gjøre for Oslofjorden: 

Oslofjorden er syk. Livet der er i krise, sterkt påvirket av møkkete vann og overgjødsling. Den gode nyheten er at det ikke er for sent å gjøre noe, og at du som er lokalpolitiker kan bidra. 

Hva er problemet? 

Det er flere grunner til at fjorden nå er i krise. Blant annet blir avløpsvann for dårlig renset og det er for stor avrenning fra jordbruket. Til sammen skaper dette en overgjødsling i fjorden, som fører til at blåskjell, torsk og andre arter sliter med å overleve. Det gjør også at strandsonen gror igjen med den uønskede trådalgen «lurv», som vokser i full fart på bekostning av tang og tare. 

Overfiske og bunntråling har også ført til reduserte fiskebestander. Torsken, som er en nøkkelart i økosystemet, er spesielt hardt rammet. I tillegg er store strandarealer bygget ned. Både lovlige og ulovlige tiltak begrenser allmennhetens tilgang til naturopplevelser og forringer naturmangfoldet. 

Hva er løsningen?

På grunn av den alvorlige situasjonen Oslofjorden befinner seg i, vedtok regjeringen i 2021 en femårig tiltaksplan for å bedre tilstanden for miljø og friluftsliv i fjorden. Den inneholder 63 svært gode tiltak, men dessverre går det tregt med å følge dem opp. 

Skal livet i fjorden ha en sjanse, må det gjøres noe med tilførselen av næringsstoffer og partikler. Det må bygges renseanlegg som tar bort nitrogen. Ikke bare langs fjorden, men i hele nedbørsområdet. Fiske og fangst av torsk må stanses inntil det igjen blir bærekraftig. I 2019 ble torsken fredet fra svenskegrensa til Agder Fylke. Dessverre har en del yrkesfiskere likevel hatt lov til å fiske torsk fra fredningsområdet. Det til tross for at havforskerne er tydelige på at bestandene i dette området er så kraftig reduserte at de er svært sårbare for fiske. 

Hva kan du gjøre? 

Som representant i kommunestyret kan du bidra til en endring for fjorden ved blant annet å arbeide for å: 

 • Få på plass effektive kommunale renseanlegg som tilfredsstiller rensekravene.
 • Støtte et nødvendig fiskeforbud for torsk for alle grupper.
 • Stoppe nedbyggingen av strandsonen gjennom helhetlig planlegging, planvask og unngå å gi dispensasjoner.

Å bygge renseanlegg er kostbart og krever kompetanse som ikke nødvendigvis finnes i kommunen. Det å drifte et biologisk anlegg er også langt mer krevende enn et tradisjonelt mekanisk/kjemisk anlegg. Mange kommuner har derfor valgt å gå sammen med nabokommuner om slike prosjekter. I tillegg til selve renseanlegget, er det selvsagt også nødvendig med et godt avløpsnett, som også er ressurskrevende. 

Det er et stort press på strandsonen i Oslofjorden, og mye er allerede nedbygget. Det er derfor viktig å legge vekt på å verne strandsonen i kommunens planprosesser. En kommune som har strammet inn på utbyggingen i strandsonen er Kragerø. Mer informasjon om kommunenes handlingsrom til å revidere eksisterende planer finner du i webinarene «Hyttebygging og arealpress» og «Hvordan få en mer bærekraftig arealforvaltning i din kommune?». 

Det er viktig at alle kommuner prioriterer å kartlegge og fjerne ulovlige stengsler og bygg i strandsonen. Kommuner som trenger juridisk bistand til dette kan få støtte fra Miljødirektoratet. Oslo kommunes strandsoneprosjekt for å kartlegge og fjerne ulovligheter er et godt eksempel. 

Dersom du som kommunestyrerepresentant opplever at problemene i fjorden ikke tas på alvor i konkrete saker, vil vi i «Nettverk for en levende Oslofjord» gjerne høre fra deg. Du når oss ved å kontakte Oslofjordens Friluftsråd på post@oslofjf.no eller ved å ringe 67 55 49 90. 

Vennlig hilsen 

 • Asker Elveforum, Unn Orstein, leder 
 • Besteforeldrenes klimaaksjon, Andrew Kroglund, generalsekretær 
 • BirdLife Norge avdeling Buskerud, Steinar Stueflotten, leder 
 • BirdLife Norge avdeling Østfold, Øivind Lågbu, leder 
 • Buskerud Botaniske Forening, Kristin Bjartnes, styreleder 
 • DNT Nedre Glomma, Ellen Kokkim, styreleder 
 • DNT Oslo og Omegn, Henning Hoff Wikborg, daglig leder 
 • DNT Sandefjord, Hilde Bostrøm, styreleder 
 • DNT Vansjø, Morten Almaas, styreleder 
 • Forbundet KYSTEN, Per Hillesund, generalsekretær 
 • Kongelig Norsk Båtforbund, Stig Hvide Smith, generalsekretær 
 • Natur og Ungdom, Gytis Blazevicius, nestleder 
 • Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, leder 
 • Naturvernforbundet i Buskerud, Martin Lindal, styreleder 
 • Naturvernforbundet i Østfold, Håkon Borch, leder 
 • Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Jørn Erik Bjørndalen, koordinator Fjordgruppa 
 • Norges Dykkeforbund, Stian Kaiander, generalsekretær 
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund, Siri Parmann, fagsjef 
 • Norges Padleforbund, Sven Nordby Anderssen, generalsekretær 
 • Norges Seilforbund, Per Christian Bordal, generalsekretær 
 • Norsk Friluftsliv, Bente Lier, generalsekretær 
 • Oslofjordens Friluftsråd, Espen Søilen, direktør 
 • Tistedalen Friluftslag, Kjell Bernstrøm, styreleder 
 • Viken Natur og Ungdom, Helene Sofie Smit, fylkesleder 
 • WWF Verdens naturfond, Fredrik Myhre, leder for havteamet 
 • Østfold Botaniske Forening, Bjørn Petter Løfall, leder