Beredskapsplan Antidoping

  • Beredskapsplanen for seilforbundet i dopingsaker skal være et verktøy og en plan som trer i kraft ved en positiv dopingsak hos en seiler som er definert som en aktiv utøver.
  • Det er NSF som eier og oppdaterer beredskapsplanen. Planen utarbeides og ferdigstilles av administrasjonen og sportssjef i samarbeid, og legges frem for styret for vedtak. Store prinsipielle endringer og oppdateringer på planen i etterkant skal godkjennes av styret. Beredskapsplanen skal også godkjennes av Antidoping Norge (ADNO)
  • Beredskapsplanen skal distribueres til alle landslagstrenere, medisinsk støtteapparat og administrasjonen, og benyttes som verktøy og hjelpemiddel ved dopingsaker.Trenerne skal informere sine seilere om beredskapsplanen, i tillegg til at seilerne skal gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver.

Gangen i en dopingsak

Der det foreligger et mulig brudd på dopingbestemmelsene vil utøver bli orientert. Særforbundet, det internasjonale særforbundet og WADA vil også bli informert.

Utøveren blir informert om rettigheter og plikter, og informeres om viktigheten av å opplyse saken. Utøveren kan også be om at B-prøven skal analyseres. Utøveren vil automatisk miste plasseringen sin dersom en positiv prøve som blir dopingsak, er avgitt ved en konkurranse.

Administrasjonen i Antidoping Norge innhenter relevant og tilgjengelig informasjon om saken.

VIKTIG: Ved en positiv prøve undersøkes det innledningsvis om det positive analyseresultatet kan skyldes tillatt bruk av legemidler. Da vil saken normalt bli behandlet av medisinsk fagkomité.

Neste steg er at saken blir lagt frem for den frittstående påtalenemnden som er opprettet av Antidoping Norge. Den uavhengige påtalenemnden vurderer om saken er tilstrekkelig opplyst, og avgjør om det skal oversendes en begjæring om påtale til NIFs domsutvalg eller om saken skal henlegges.

En dopingsak blir vanligvis offentliggjort når det foreligger en påtalebegjæring, normalt ved at det sendes en kunngjøring til pressen som en pdf til de som har meldt seg på ADNOs presseliste. Henlegges saken vil utøver få skriftlig beskjed.

En utøver som tilstår et regelbrudd, har anledning til å velge forenklet saksbehandling. Saken vil da kunne avgjøres i sin helhet i påtalenemnden uten domsbehandling.

En vedtatt sanksjon har samme virkning som en dom. For ytterligere informasjon om forenklet behandling, se NIFs lov § 12-21.

Dersom det tas ut påtale, vil utøver motta påtalebegjæring fra domsutvalget i NIF. Utøver vil få opplysninger om rettighetene, og vil bli bedt om å fremlegge sitt syn på saken.

Domsutvalget vurderer påtalebegjæringen og all annen innhentet informasjon i saken, og kan eventuelt be utøver om mer informasjon. Utøver kan også be om muntlig høring. 

Domsutvalgets avgjørelse skal være begrunnet.

Avgjørelsen i NIFs domsutvalg kan ankes til NIFs appellutvalg. Saken kan ankes av utøveren, Antidoping Norge, WADA, det internasjonale særforbundet og den nasjonale antidopingorganisasjonen i landet der utøveren bor.

En avgjørelse i appellutvalget kan i tillegg ankes til CAS (Idrettens voldgiftsdomstol) etter spesielle regler.

Brudd på dopingbestemmelsene sanksjoneres normalt med utestengelse fra konkurranser og organisert trening. Lengden på utestengelsen avhenger av flere forhold, blant annet hvilket stoff det er, type forseelse, og i hvilken grad utøver har skyld i det som har skjedd.

En utøver kan også idømmes tap av premier, plasseringer i mesterskap og/eller rekorder.

Sceneario 1

Dopingsak, mulig brudd på bestemmelsene, utøver på lavere nivå

Utløsende faktor:

  • ADNO kontakter gen.sek. pr. telefon eller skriftlig kommunikasjon

  • Utøver tar selv kontakt om potsensielt brudd

Hva må vi gjøre

Leder av prosess i NSF

Gen.sek. driver prosessen i forbundet og opp mot klubb. Er kontaktpunkt opp mot ADNO. Ansvarlig for å involvere nøkkelpersoner i NSF

Skaff oversikt/Fremskaff fakta

Hva er fakta i saken?
Hvem vet hva?
Hvor er utøver?


Konfidensialitet

Hvem vet, og hvem må vite?
Hva med klubb?
Hvordan holdes dialogen med ADNO?


Utøver

Hvem tar kontakt, og hvem holder dialoger?
Frivillig suspensjon?
Trengs støtte/hjelp av noe slag?
Foreldre?

Forening

Når bør de informeres?
Hva er viktig i denne dialogen?
Hvilke tiltak kan iverksettes?


Media

Er det grunn til å tro at media vet? Evt hva?
Hvordan ta styring/kontroll på ekstern kommunikasjon

Hvem må vi varsle?

 Internt i NSF
•          ADNO
•          NIF/OLT
•          Seilerens  klubb
•          Seileren og evt. dens foreldre

 

Budskap/talsperson

President og gen.sek. I NSF uttaler seg eksternt. Uttalelser skal koordineres i beredskapsgruppen som blir opprettet, og i samarbeid med medieansvarlig fra en av de involverte organisasjonene.
Ta avstand fra handling, men ivareta og støtte person.
Forholde seg til fakta i saken.
NSF har en tydelig holdning mot doping
•      Rent særforbund
•      NSFs antidoping Plan
•      Ønsker hyppige tester nasjonalt og internasjonalt

Hva må dokumenteres?

Fakta i saken

Huskeliste

Husk seileren og dennes rettigheter
Analyse av B-prøven dersom utøveren selv ønsker dette.
Koble på NSFs
medisinske apparat

Sceneario 2

Dopingsak, mulig brudd på bestemmelsene, Toppnivå

Utløsende faktor:

  • ADNO kontakter gen.sek. pr. telefon eller skriftlig kommunikasjon

  • Utøver tar selv kontakt om potsensielt brudd

  • Lorem ipsum dolor sit amet, dolor tollit eum et, id nobis argumentum vix.
Hva må vi gjøre

Leder av prosess i NSF

Gen.sek. driver prosessen i forbundet og opp mot klubb. Er kontaktpunkt opp mot ADNO. Ansvarlig for å involvere nøkkelpersoner i NSF

Skaff oversikt/Fremskaff fakta

Hva er fakta i saken?
Hvem vet hva?
Hvor er utøver?


Konfidensialitet

Hvem vet, og hvem må vite?
Hva med klubb?
Hva med medisinsk personell?
Hva sies til lagkamerater, - når og hvordan?
Hvordan holdes dialogen med ADNO?


Utøver

Hvem tar kontakt, og hvem holder dialoger?
Frivillig suspensjon?
Trengs støtte/hjelp av noe slag?
Advokat?

Forening

Når bør de informeres, og av hvem?

Media

Er det grunn til å tro at media vet? Evt hva?
Hvordan ta styring/kontroll på ekstern kommunikasjon

Hvem må vi varsle?

•         Internt i NSF
•          ADNO
•          NIF/OLT
•          World Sailing
•          Seilerens  klubb
•          Seileren og evt. dens foreldre

 

Budskap/talsperson

President og gen.sek. I NSF uttaler seg eksternt. Uttalelser skal koordineres i beredskapsgruppen som blir opprettet, og i samarbeid med medieansvarlig fra en av de involverte organisasjonene.

Ta avstand fra handling, men ivareta og støtte person.

Forholde seg til fakta i saken.

NSF har en tydelig holdning mot doping
•      Rent særforbund
•      NSFs antidoping Plan
•      Ønsker hyppige tester nasjonalt og internasjonalt

Hva må dokumenteres?

Fakta i saken

Huskeliste

Husk seileren og dennes rettigheter

Analyse av B-prøven dersom utøveren selv ønsker dette.

Koble på NSFs medisinske apparat

Sceneario 3

Hvordan håndtere tips fra noen på potensielt dopingbruk

Utløsende faktor:

  • Media

  • Rykter i miljøet

Hva må vi gjøre

Leder av prosess i NSF

Gen.sek. driver prosessen i forbundet og opp mot klubb. Er kontaktpunkt opp mot ADNO.

Skaff oversikt/Fremskaff fakta

Hva er fakta i saken?
Hvem vet hva?
Hvor er utøver?

Nøytralitet

Vi forholder oss nøytrale til alle rykter inntil de er bekreftet av offisielle organ.
Hindre ryktespredning


Utøver

Regi på hvem som sier hva til media.
Vi bruker ikke energi på dette før det foreligger fakta i saken.

 

 

Hvem må vi varsle?

•         Internt i NSF

 

Budskap/talsperson

President og gen.sek. I NSF uttaler seg eksternt. Uttalelser skal koordineres i beredskapsgruppen som blir opprettet, og i samarbeid med medieansvarlig fra en av de involverte organisasjonene.

Ta avstand fra handling, men ivareta og støtte person.

Forholde seg til fakta i saken.

NSF har en tydelig holdning mot doping
•      Rent særforbund
•      NSFs antidoping Plan
•      Ønsker hyppige tester nasjonalt og internasjonalt
•      Kunnskapsheving på antidoping spørsmål blant trenere og utøvere

Hva må dokumenteres?

Fakta i saken

Huskeliste

NSFs medieplan

Kontaktpersoner

Ved en dopingsak i Norges Seilforbund

Forbund

Funksjon

Navn

Mobil

E-post

NSF

President

Guro Steine

412 88 382

gurosteine2@gmail.com

NSF

Generalsekretær

PerChristianBordal

481 33 885

per.christian@seiling.no

NSF

Sportssjef

Eirik Verås Larsen

979 67 669

eirikveras.larsen@seiling.no

ADNO

Dagligleder

Anders Solheim

419 00 309

anders.solheim@antidoping.no

ADNO

Kommunikasjonsleder

Halvor Byfuglien

900 91 291

halvor.byfuglien@antidoping.no

NIF/OLT

Toppidrettssjef

Tore Øvrebø

419 00 364

tore.ovrebo@olympiatoppen.no

NIF

Generalsekretær

Nils Einar Aas

950 65 140

nilseinar.aas@idrettsforbundet.no

WORLDSAILING

Generalsekretær

David Graham

 

david.graham@sailing.org

KLUBB

Klubbleder

Utøverensklubb