torsdag, 26 november 2020

NSF roper kraftig varsku om fartsgrenser

Written by
FEM KNOP: Selv Optimist-seilere vil i gitte tilfeller bryte en fartsgrense på fem knop om de seiler for nær land. FEM KNOP: Selv Optimist-seilere vil i gitte tilfeller bryte en fartsgrense på fem knop om de seiler for nær land. FOTO: Morten Jensen
Den foreslåtte, generelle fartsgrensen på fem knop innenfor hundre meter fra land må begrenses til å gjelde motordrevne fritidsfartøy. Seilbåter må unntas, mener Norges Seilforbund.

25. november var fristen for å kunne komme med bemerkninger til forslag om å innføre en generell fartsgrense hundre meter fra land for alle fritidsfartøyer. Norges Seilforbund har levert inn sin bemerkning, og i den advarer NSF kraftig imot at en slik generell regel også skal omfatte seilende fartøyer.

– Vi er både overrasket og skuffet over at forslaget inneholder elementer som på helt unødvendig vis vil ha dramatiske konsekvenser for seilaktivitet. Vi må her tillate oss å rope et kraftig varsku! Både vil det gå utover mulighetene for å utøve seiling generelt og i særdeleshet gå utover mulighetene for å bedrive seilopplæring for barn og ungdom på en trygg måte, heter det i NSFs høringsuttalelse; de fete bokstavene inklusive.

Umulig å holde fartsgrense for seilbåter

NSF mener det er helt naturlige og fysiske årsaker til at seilbåter ikke kan etterleve en slik fartsgrense. I en seilbåt er det i praksis umulig å kontrollere farten nøyaktig, og for kitere og brettseilere vil fem knop være en for lav hastighet til å kunne ha styringsfart.  

– Foreslåtte regulering vil de facto avskjære seilere fra bruk av store deler av den indre skjærgård, inklusive etablerte områder for trening og regatta for både barn, ungdom og voksne. Vi klarer i tillegg på ingen måte å se for oss hvordan en seilbåt, seilbrett eller kite på lovlig måte skal kunne bevege seg ut i «lovlig» farvann selv i moderat vind, skriver seilforbundet i sin bemerkning.

NSF understreker at forbundet er positive til at det arbeides med endringer som legger til rette for at flest mulig får en bedret opplevelse knyttet til sjø- og båtliv i alle former, og NSF har i prinsippet ingen innvendinger til den foreslåtte fem knops grensen. NSF understreker imidlertid at seilende seilbåter må unntas fra regelen. Seilbåter som går for motor, skal regelen gjelde for.

At seilbåter sjelden figurerer på ulykkesstatistikker, at de etterlater seg beskjedne bølger, er lydløse og har en miljøvennlig fremdrift er andre poeng seilforbundet trekker frem.

 Jeppe Nilsen og Tomas Mathisen
 JOLLESEILING: Det blir ikke enkelt å bedrive jolleseiling mange steder med en fartsgrense på fem knop. FOTO: Morten Jensen.

Fartsgrense vil få store, praktiske konsekvenser

NSF mener at konsekvensen av å innføre en generell fem knops grense for alle, vil få store konsekvenser for seilopplæringen i landets seilforeninger.

– Årlig får flere tusen barn og unge sin første tilnærming til et trygt sjø- og båtliv gjennom det tilbudet som våre tilsluttede seilforeninger utøver. Særlig for de aller yngste er det avgjørende at seilopplæringen og etter hvert konkurranser kan skje i trygge former nært land, og med betryggende oppfølging av sikkerhets-, trener og vaktbåter som ved behov må kunne bruke nødvendig hastighet for å sikre den nødvendige trygghet, heter det i bemerkningen.

I forslaget som Samferdselsdepartementet og Kystverket er kommet med, sies det at kommunene kan avsette spesielle områder til slikt bruk, men det mener NSF vil bety en helt uforholdsmessig og betydelig inngripen, og være merbelastning på det frivillige arbeidet som i praksis være lite gjennomførbart.

NSF påpeker også at en grense på hundre meter, som i forslaget er konkretisert ved at avstand til land omfatter alle øyer, holmer og skjær som til enhver tid er synlige i overflaten, vil bety at store områder og lange strekk i skjærgården vil bli omfattet av fem knops-grensen. Det betyr at seilende fartøy som ikke kan regulere farten, ikke vil kunne seile i disse områdene.

 MJP 20140728 00327 7360 x 4912
KITERE: Kitere og brettseilere er avhengige av å seile raskere enn fem knop for i det hele tatt å ha styringsfart og på små brett holde seg flytende. FOTO: Morten Jensen 

NSF får støtte for sitt syn

NSF stiller seg også undrende til at den foreslåtte fartsgrensen ikke skal omfatte næringsfartøy, all den stund noe av intensjonen ved den foreslåtte fartsgrensen er å begrense ødeleggende bølgepåslag mot land og å sikre ferdselen for kajakker og andre «myke trafikanter» til sjøs.

Likeledes mener forbundet at den generelle fartsgrensen ikke må gjelde for hele kysten, men den må besluttes av Kystverket i de områder der de anser det for hensiktsmessig å ha en fartsgrense. Det er forskjell på behovet i Blindleia og på Finnmarkskysten, og at en uforholdsmessig fartsgrense vil komme i konflikt med folks rettsfølelse.

– NSF er godt fornøyd med og takknemlig for at vi har fått støtte for vårt syn i en felles uttalelse der Naturvernforbundet, Den norske Turistforening, Oslofjordens Friluftsråd, Norsk Friluftsliv med flere deltar. En fartsgrense er fint for motordrevne farkoster med stort fartspotensiale, men det vil være feil å kriminalisere aktører som i praksis bare i liten grad kan bryte fartsbegrensningen på fem knop, som seilbåter, raske roere og padlere kan gjøre, sier Jørgen Stang Heffermehl, president i Norges Seilforbund.

 JSH 1100
 GLAD FOR STØTTE: President Jørgen Stang Heffermehl er glad for støtten NSF får fra andre friluftsorganisasjoner. FOTO: Morten Jensen.