mandag, 14 februar 2022

NSF frykter planlagt vindpark

Written by
VINDPARK: NSF er ikke glad for at en slik vindpark er planlagt oppført i Skagerrak. VINDPARK: NSF er ikke glad for at en slik vindpark er planlagt oppført i Skagerrak. ILLUSTRASJONSBILDE
I en høringsuttalelse til Miljødirektoratet uttrykker Norges Seilforbund bekymring for en planlagt vindpark i nordere del av Skagerrak.

Mange instanser, organisasjoner og privatpersoner har sendt inn høringsuttalelser vedrørende den planlagte vindparken Vidar helt nord i Skagerrak. Parken vil ligge i svensk farvann, men i et område som blir hyppig brukt av blant annet fritidsbåter. Norges Seilforbund har sendt inn sin høringsuttalelse der forbundets bekymring uttrykkes.Illustrasjon avstander fra tiltaket til NorgeVINDPARKEN VIDAR: Her er det nye vindparken Vidar planlagt anlagt.

I uttalelsen sies det:

NSF er i det siste blitt kontaktet av flere enkeltseilere og tilsluttede medlemsforeninger som har sterke bekymringer over planene om etablering av vindkraftparken Vidar i Nordre Skagerrak, tett på den norske og svenske kystlinje. 

Det aktuelle området er svært mye brukt til seilas med fritidsbåter, og ser ut til å kunne medføre ganske sterke begrensninger, ulempe og reduserte naturopplevelser for disse. Vi registrerer at disse forholdene i svært begrenset grad er drøftet i utredningsmaterialet og at en konsekvensutredning for fritidsbåtflåten synes å være helt utelatt. Vi ber om forståelse for at dette ikke er akseptabelt. 

Vi forutsetter derfor at en slik konsekvensutredning foretas før vi tar endelig stilling til forslaget. NSF vil kunne medvirke i en slik utredningsprosess, og vil anbefale at også følgende aktører inkluderes: KNBF, Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet, Dansk Sejlunion, Nordiska Båtrådet og European Boating Association. 

Til orientering har vi vært i kontakt med våre kolleger i Sverige, som deler våre bekymringer. Svenska Båtunionen (SBU), Svenska Seglarförbundet og Svenska Kryssarklubben har utarbeidet et standard skriv som de nå benytter ved slike prosjekter. Dette vedlegges til orientering. Selv om det er stilet til et annet prosjekt (Mareld) så opplyser SBU at dette skrivet nå benyttes generelt til disse prosjektene.

Miljødirektoratet skriver at anlegget planlegges lokalisert ca. 35 km fra Verdens Ende i Færder kommune og ca. 36 km fra Hvaler. Det planlegges med mellom 66 og 91 vindturbiner med en totalhøyde på turbinene på mellom 260 og 340 meter. I varslingsmaterialet er det vurdert at tiltaket kan ha følgende grenseoverskridende virkninger: fugler, marine pattedyr, arter som lever på bunnen nært anlegget, yrkesfiske, sjøfart og militære øvingsområder. 

Nå skal det utarbeides en konsekvensutredning for anlegget.